Ứng dụng sản phẩm

Sản phẩm của chúng tôi là chính được sử dụng cho thức ăn, thực phẩm, nguyên liệu công nghiệp, và mỹ phẩm, công nghiệp dược phẩm, công nghiệp hàng ngày, công nghiệp hóa chất hữu cơ, ô tô và như vậy.